Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 623 dni temu
INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT STUDENTÓW

Wraz z końcem postępowania rekrutacyjnego przestaje obowiązywać numer konta bankowego przydzielony kandydatowi na studia do regulowania opłaty rekrutacyjnej.
Osoby przyjęte na studia w UTP po raz pierwszy otrzymają NOWY, INDYWIDUALNY numer konta bankowego do opłat należności związanych z TOKIEM STUDIÓW m.in. do regulowania należności za druki (indeks, elektroniczną legitymację studencką, dyplom), a także czesnego i opłat za świadczone usługi edukacyjne (zgodnie z umową) oraz jeżeli korzystają z zakwaterowania w domu studenta DRUGI INDYWIDUALNY numer konta bankowego do opłat należności związanych z ZAKWATEROWANIEM.
Studenci kontynuujący kształcenie w UTP (np. na studiach drugiego stopnia, wznawiający, przyjęci na studia ponownie w drodze rekrutacji) zachowują dotychczasowe nr kont bankowych do wpłat związanych z tokiem studiów oraz zakwaterowaniem w DS.

UWAGA:
Numery kont bankowych są indywidualne (generowane na podstawie nr PESEL) i nie mogą być udostępniane ani przekazywane innym osobom.


ZASADY ROZLICZANIA WPŁAT STUDENTÓW NA KONCIE W USOS

Wpłaty rozliczają się zgodnie z art. 451 Kodeksu cywilnego tj. zgodnie z tytułem wpłaty. Jeżeli wpłata nie posiada wskazania w jaki sposób ma być rozliczona  – pokryje najstarszą należność.
Nieterminowe wnoszenie opłat (w tym także za druki) skutkuje automatycznym naliczaniem odsetek ustawowych.


INFORMACJA O KONIECZNOŚCI PODPISANIA UMOWY O WARUNKACH ODBYWANIA STUDIÓW

Zgodnie z art. 160a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 t.j. ze zmianami) warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów muszą być określone w umowie zawartej między Uczelnią a Studentem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisanie umowy zobowiązuje obie strony do wzajemnych świadczeń i jest ustawowym warunkiem rozpoczęcia studiów.
W celu podpisania umowy należy zgłosić się do dziekanatu Wydziału w terminie wskazanym przez dziekanat.

UWAGA:
  • w przypadku niepodpisania umowy w terminie wskazanym przez dziekanat fakt ten przyjęty zostanie jako rezygnacja z podjęcia studiów i nastąpi skreślenie z listy studentów;
  • w przypadku podpisania umowy i rezygnacji ze studiów w trakcie trwania semestru w dziekanacie Wydziału należy niezwłocznie złożyć pisemną rezygnację (osobiście lub listownie), aby nie skutkowało to ponoszeniem opłat za studia (za studia niestacjonarne opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby zjazdów, które odbyły się do daty wpływu rezygnacji do UTP).

 


WNIOSKI O WYSTAWIENIE FAKTUR VAT

WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY VAT (po dokonaniu wpłaty)  >> pobierz wniosek

Wniosek o wystawienie faktury VAT za usługi edukacyjne SKŁADA STUDENT (także w przypadku, gdy płatnikiem jest Firma) po dokonaniu wpłaty w Dziekanacie Wydziału, w terminie:

  • podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne,
  • przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego/semestru, nie później niż w terminie wpłaty pierwszej raty,
  • przed upływem 5. dnia od daty wpłaty.

WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA (przed dokonaniem wpłaty)  >> pobierz wniosek 

Wniosek o wystawienie faktury PRO FORMA za usługi edukacyjne SKŁADA PŁATNIK – Firma przed dokonaniem płatności w Dziekanacie Wydziału, w terminie nie później niż 14 dni przed datą wpłaty wymaganej należności.

Na okres roku akademickiego obowiązuje jeden wniosek.
Ponowne złożenie wniosku w roku akademickim powinno nastąpić w przypadku zmiany danych odbiorcy lub płatnika.