Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 555 dni temu
INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT STUDENTÓW

Wraz z końcem postępowania rekrutacyjnego przestaje obowiązywać numer konta bankowego przydzielony kandydatowi do wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Osoby przyjęte na studia w UTP po raz pierwszy otrzymają NOWY, INDYWIDUALNY numer konta bankowego do wpłat należności związanych z TOKIEM STUDIÓW m.in. do regulowania należności za druki (elektroniczną legitymację studencką, dyplom), a także czesnego i innych pobieranych opłat oraz jeżeli korzystają z zakwaterowania w domu studenta DRUGI INDYWIDUALNY numer konta bankowego do wpłat należności związanych z ZAKWATEROWANIEM.

Studenci kontynuujący kształcenie w UTP (np. na studiach drugiego stopnia, wznawiający, przyjęci na studia ponownie w drodze rekrutacji) zachowują dotychczasowe nr kont bankowych do wpłat związanych z tokiem studiów oraz zakwaterowaniem w DS.

UWAGA:
Numery kont bankowych są indywidualne (generowane na podstawie nr PESEL) i nie mogą być udostępniane ani przekazywane innym osobom.


ZASADY ROZLICZANIA WPŁAT STUDENTÓW NA KONCIE W USOS

Wpłaty rozliczają się zgodnie z art. 451 Kodeksu cywilnego tj. zgodnie z tytułem wpłaty. Jeżeli wpłata nie posiada wskazania w jaki sposób ma być rozliczona  – pokryje najstarszą należność.
Nieterminowe wnoszenie opłat (w tym także za druki) skutkuje automatycznym naliczaniem odsetek ustawowych.


INFORMACJA O KONIECZNOŚCI PODPISANIA Oświadczenia studenta
w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet

Zgodnie z § 12 ust. 2 lit. i Regulaminu studiów UTP student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z opłatami za usługi edukacyjne oraz inne, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ich wysokością i zasadami wnoszenia.

Wzór oświadczenia wprowadza zarządzenie nr Z.67.2018.2019 Rektora Uniwersytetu z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wzór oświadczenia -> pobierz

W celu podpisania oświadczenia należy zgłosić się do dziekanatu Wydziału w terminie wskazanym przez dziekanat.

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020, podpisujących ww. oświadczenie, informacje o wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz inne pobierane opłaty oraz zasady, w tym terminy wnoszenia, warunki i tryb zwalniania z tych opłat są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UTP w zakładce Studia link Opłaty studenckie tj.: https://bip.utp.edu.pl/artykuly/62/oplaty-studenckie

Studenci, którzy rozpoczęli studia wcześniej i podpisali umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne studiują na warunkach określonych w tych umowach.

UWAGA:
w przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie trwania semestru w dziekanacie Wydziału należy niezwłocznie złożyć pisemną rezygnację (osobiście lub listownie), aby nie skutkowało to ponoszeniem opłat za studia - za studia niestacjonarne opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby zjazdów, które odbyły się do daty wpływu rezygnacji do Uniwersytetu.
 

WNIOSKI O WYSTAWIENIE FAKTUR VAT

WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY VAT (po dokonaniu wpłaty)  >> pobierz wniosek

Wniosek o wystawienie faktury VAT za usługi edukacyjne SKŁADA STUDENT (także w przypadku, gdy płatnikiem jest Firma) po dokonaniu wpłaty w Dziekanacie Wydziału, w terminie:

  • podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne,
  • przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego/semestru, nie później niż w terminie wpłaty pierwszej raty,
  • przed upływem 5. dnia od daty wpłaty.

WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA (przed dokonaniem wpłaty)  >> pobierz wniosek 

Wniosek o wystawienie faktury PRO FORMA za usługi edukacyjne SKŁADA PŁATNIK – Firma przed dokonaniem płatności w Dziekanacie Wydziału, w terminie nie później niż 14 dni przed datą wpłaty wymaganej należności.

Na okres roku akademickiego obowiązuje jeden wniosek.
Ponowne złożenie wniosku w roku akademickim powinno nastąpić w przypadku zmiany danych odbiorcy lub płatnika.